header-img
תיאום פגישת
ייעוץ

תיאום פגישת
ייעוץ

לקראת הגעתך לפגישה , ולמען ייעול תהליך הקבלה ללימודים, יש להגיע עם המסמכים הבאים:

  • תעודת זהות
  • תעודת בגרות, ציוני בגרות, או אישור על מספר שנות הלימוד ממוסד לימודים מוכר
  • תעודת שחרור מצה"ל
  • תמונת פספורט
  • אמצעי תשלום

לתיאום פגישת ייעוץ עם יועץ הלימודים יש למלא את הפרטים בטופס המצורף.

בהצלחה!

פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מסכים/ה לקבל חומרים פרסומיים