header-img
מדיניות פרטיות
ותנאי שימוש

מדיניות פרטיות
ותנאי שימוש

תנאי שימוש באתר – המכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל (להלן – "המכללה"), (להלן – "האתר").

הגדרות:

 • "גולש – "מי שגולש באתר
 • "משתמש – "מי שמשתמש בשירותי האתר ומוסר פרטים ו/או מידע מרצונו.
 • לידיעת הגולשים מובהר כי בהזנת טפסי פנייה הממוקמים בחלק מדפי אתר האינטרנט (כגון: רישום, קבלה, תשלומים ודומיהם) פרטי המידע כפי שבחר הגולש להזינם מרצונו החופשי ובהסכמתו, נאספים על-ידי המכללה. הפרטים נמסרים למכללה עם אישור הטופס/ים, אך הגולש לא יזוהה אישית באתר בעת הגלישה בו.
 • מידע שהוזן ונשמר במערכת ניהול פניות של המכללה (להלן – "מאגרי המידע"), משמש את המכללה לצורכי טיפול בפנייה או יצירת קשר עם המועמדים ללימודים במכללה. על בסיס מידע זה נעשים שיפורים בשירות המוענק למועמדים ולסטודנטים. המכללה תנקוט באמצעים סבירים בכדי לשמור על פרטיות המשתמש בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981, וכן על מנת למנוע העברת מידע לצדדים שלישיים. שמירת הפרטים במאגר המידע תהיה על-פי כל דין.
 • המכללה או מי מטעמה תהא רשאית לעשות במאגר המידע את השימושים הבאים:
  לשלוח דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) לגולש, אשר יכלול עדכונים לגבי האתר ו/א הרישום לאתר ו/או לגבי פרטים רלוונטיים אחרים לגלישה באתר.
 • לערוך מחקרים סטטיסטיים של הרגלי הגלישה ומאפייניה. הללו יהיו ללא ציון פרטים אישיים ו/או מזהים של הגולש.
 • להעביר לצדדים  שלישיים מידע שהצטבר במאגר המידע, ובלבד שמידע זה לא יכלול פרטים אישיים העשויים לזהות את המשתמש, כגון שם וכתובת מגורים, וזאת למעט במקרים שבהם צו שיפוטי שיורה למכללה למסור פרטים אלו לצד שלישי ו/או לצורך בירור מחלוקת או טענה בנוגע לשימושך באתר בהם נדרשת חשיפת פרטייך האישיים.
 • לעשות כל שימוש אחר הינו בהתאם לחוק ו/או בהתאם להסכמות של הגולש ברישום לאתר, כפי שתמצא המכללה לנכון.
 • מובהר כי המידע אינו מועבר לצד שלישי או לגורמים אחרים שאינם חלק מהמכללה, למעט ספקים אשר נמצאים בקשר עסקי עם המכללה לשם אספקת שירותים שונים כגוןSMS , דיוור ישיר, דואר אלקטרוני וכו', ספקים אלה מחויבים מתוקף הסכם ההתקשרות איתם בסודיות ושמירה על המידע.
 • הגולש מצהיר ומתחייב בזאת כי ככל שמסר מידע באתר, מידע זה הינו נכון ומדויק.
 • המכללה שומרת על קשר עם הפונים בדואר אלקטרוני ומעדכנת אותם בשירותים ובמידע שיווקי הקשור למכללה. באפשרות מקבלי הדיוור לבטל אפשרות זו ולחדול מלקבלם בכל עת באמצעות שליחת הודעת בקשה להפסקת דיוור למכללה.
 • המכללה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אך אינם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המכללה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 • המכללה וצדדי ג' (דוגמת: ( Facebook, Google ,sphereup משתמשים בקובצי  cookie  כדי ליידע את המכללה על התנועה באתר, כדי לבצע אופטימיזציה של דפים באתר. כן שומרת מידע זה אצלה ללא זיהוי המשתמש באופן אישי.
 • המכללה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי למנוע גישה לפעילות באתר ולשירותים לאתר במקרה של שימוש שלא כדין ו/או רישום כוזב ו/או רשלני לאתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המכללה על פי כל דין.
 • המכללה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש שלה בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הגולש יישא באחריות להתעדכן מעת לעת בשינויים ו/או התאמות של מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ולא יהיו לו טענות בגין כך כנגד המכללה.
 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לבטל את הפעילות המתבצעת באתר כולה/חלקה, באופן זמני/קבוע, בכל עת לצורך שדרוגים/ עדכונים/ תיקונים/ התאמות/ כתוצאה מהפרעות, זמינות ותקינות/שיבושים/כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים. לגולש לא תהא שום טענה בגין כך כלפי המכללה.
 • בכל מקרה בו לא תספק המכללה את השירותים באתר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי המשתמש לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מסוג.
 • בתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו, יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין המכללה למשתמש בקשר לתנאי השימוש.
 • הגלישה באתר  ושימוש בפעילויות השונות בו, מהווה הסכמה לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של המכללה.
 • בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט של המכללה וכן בבקשה למחיקה ממאגר המידע ו/או מרשימת הדיוור, ניתן לפנות אל המכללה באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת expert@ariel.ac.il
פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מסכים/ה לקבל חומרים פרסומיים